danica maternity - odzież ciążowa

Polityka zwrotów sklepu internetowego

danica maternity - odzież ciążowa

Polityka zwrotów sklepu internetowego

 1. Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w Sklepie Internetowym www………………, w dalszej części Polityki Zwrotów zwany jako „Sklep Internetowy”. 
 2. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie. Jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy przypadnie w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przedłużeniu do poniedziałku. 
 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez ponoszenia dalszych dodatkowych kosztów, poza tymi, które zostały wskazane w Ustawie o Prawach Konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w tym między innymi:
 • dodatkowych kosztów, które zostały poniesione przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego; 
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towarów (koszt przesyłki zwracanego towaru leży po stronie konsumenta); 
 • innych kosztów wskazanych w przepisach Ustawy o Prawach Konsumenta.

 1. Postanowienia niniejszej Polityki Zwrotów, zgodnie z art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) stosuje się również do Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która oświadcza iż korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, ponieważ zawarła umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, a umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego. 

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), nie przysługuje konsumentom, którzy zawarli umowę na odległość, której przedmiotem będzie rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcy o woli odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

 1. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wystarczy złożenie przez Konsumenta lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. 

                    Oświadczenie może zostać złożone w następujących formach:

 •              w formie elektronicznej na adres: k.gancarz@danicamaternity.com
 •              pisemnie na adres: Danica, ul. Wróblewskiego 22/2, 40-214 Katowice
 •              za pomocą zakładki internetowej: kontakt 

 1. Odstąpienia od umowy można dokonać na Formularzu Zwrotu towaru dostępnego do pobrania TUTAJ, który jednocześnie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. 

 

 1. Konsument/osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania wyżej wskazanego terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres: Katarzyna Gancarz ul. Wróblewskiego 22/2, 40-214 Katowice

​​

 1. Konsument/ Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązany do zabezpieczenia zwracanego produktu w taki sposób, aby w czasie transportu nie uległ zniszczeniu.  

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z zastrzeżeniem ustępu 3 pkt a) niniejszej Polityki Zwrotów. 

 

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków do momentu otrzymania zwracanego towaru lub do momentu dostarczenia dowodu odesłania zwracanego produktu przez konsumenta. 

 

 1. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, chyba że Sprzedający wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument/ Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia, charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Odpowiedzialność może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek, a także koszty przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego ponowne wprowadzenie produktu do sprzedaży. 

 

 1. Skuteczne odstąpienie od umowy zawartej na odległość powoduje, że umowa uznawana jest za niezawartą. 

 

Niniejsza Polityka Zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego i obowiązuje od dnia 22.04.2022

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu lub Umów Sprzedaży powinny być zgłaszane na adres e-mail: k.gancarz@danicamaternity.com lub pisemnie na nasz adres podany w § 1 i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację, przedmiot reklamacji, adres lub adres e-mail wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.

 1. Dokładamy starań, aby reklamacje były rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa mające w danym wypadku zastosowanie przewidują krótszy termin na rozpoznanie reklamacji, będzie ona rozpoznana w tym krótszym terminie.

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu powinny być nam zgłaszane na adres e-mail: k.gancarz@danicamaternity.com.

 1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu. 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład
 • pisemnie na adres: Danica, ul. Wróblewskiego 22/2, 40-214 Katowice 
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.gancarz@danicamaternity.com.

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 • Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 
 • informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia wady
 • sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 1. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561 (2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres Danica, ul. Wróblewskiego 22/2, 40-214

 

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.